Процедура прийняття регуляторного акта в органі місцевого самоврядування

|
Процедура прийняття регуляторного акта в органі місцевого самоврядування
scenic-digital-photography-facebook-ad

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності – це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Базуючись на принципах державної регуляторної політики, закріплених Законом, дії всіх учасників регуляторного процесу, який носить довготривалий характер, мають бути спрямовані на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. Місцева рада, як регуляторний орган в межах наданих їй повноважень, має право приймати регуляторні акти, спрямовані на регулювання господарських відносин на місцевому рівні. Процедура прийняття проекту рішення – регуляторного акта в органі місцевого самоврядування є багатоетапною, яка навіть за нормальних умов може тривати понад півроку та, на перший погляд, непростою та ускладненою. Але суворі вимоги до регуляторної процедури є цілком виправданими, оскільки дозволяють забезпечити прозорість, збалансованість і передбачуваність у правовому регулюванні господарських відносин. Водночас, ці суворі вимоги унеможливлюють появу таких регуляторних актів, які призводять до створення адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку підприємництва, є економічно недоцільними та неефективними, дискредитують діяльність з державного регулювання у сфері економіки. Отже, пропоную ознайомитись з поетапною практичною інструкцією, яка допоможе уникнути процедурних порушень у процесі прийняття проекту рішення – регуляторного акта в органі місцевого самоврядування.

Етап І: внесення проекту регуляторного акта до “Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів”

Місцева рада, як регуляторний орган, не пізніше 15 грудня поточного року має затверджувати план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік (далі – План) та оприлюднювати його не пізніше ніж у десятиденний строк після затвердження. Даний План повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Якщо ж регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом Плану з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до Плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту рішення на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Етап ІІ: розробка аналізу регуляторного впливу

До кожного проекту регуляторного акта його розробником має готуватись аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ), при підготовці якого, розробник зобов’язаний дотримуватись структури АРВ, визначеної в статті 8 Закону та у Методиці проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. У процесі проведення аналізу виконуються наступні етапи: визначається проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, визначаються цілі державного регулювання, визначаються та оцінюються усі прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей, наводяться аргументи щодо переваги обраного способу, описуються механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи, обґрунтовуються можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта, визначаються очікувані результати прийняття акта, обґрунтовується запропонований строк дії акта (у разі обмеження цього строку), визначаються показники результативності акта, визначаються заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Окремо потрібно виділити Тест малого підприємництва (М-Тест), як складову АРВ, який проводиться у випадку, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10%. При якісному застосуванні регуляторного інструмента – М-Тесту, виникає змога отримати вимірювану (числову) інформацію, що дозволяє обрати найкраще із запропонованих альтернативних рішень. Підготовка АРВ до оприлюднення проекту регуляторного акта є обов’язковою вимогою Закону, виконання якої покладається на розробника проекту. Враховуючи складність підготовки АРВ та специфіку роботи депутатів місцевих рад, Закон дає змогу деяким суб’єктам не розробляти АРВ самостійно. Так, відповідно до частини другої статті 33 Закону постійна комісія або депутат ради можуть звернутись до постійної комісії ради, до функціональної спрямованості якої належать питання реалізації державної регуляторної політики (далі – відповідальна постійна комісія), з проханням забезпечити підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу. На підставі такого подання відповідальна постійна комісія приймає рішення доручити відповідному структурному підрозділу секретаріату ради, виконавчому органу ради або іншій установі підготувати експертний висновок у певний строк. В такому разі АРВ до проекту регуляторного акта не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону, тобто за формою, що передбачена для АРВ. Отже, зазначений експертний висновок щодо регуляторного впливу по формі і суті являє собою АРВ, який готується на прохання депутата або комісії за замовленням відповідальної постійної комісії.

Етап ІІІ: оприлюднення проекту рішення – регуляторного акта

Проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Закон передбачає, що розробник спочатку має опублікувати повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, що містить стислий виклад змісту проекту, поштову та електронну адресу розробника, інформацію про спосіб оприлюднення проекту, строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, а також інформацію про спосіб їх надання. Після цього не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення розробник зобов’язаний оприлюднити проект регуляторного акта разом з АРВ для одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб.

Повідомлення про оприлюднення, проект регуляторного акта і АРВ оприлюднюються в друкованих ЗМІ розробника, а в разі їх відсутності – у друкованих ЗМІ, визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розміщення на веб-сторінці розробника. Окремо слід наголосити, що оприлюдненню підлягає не лише повідомлення та проект, а й АРВ до нього. Якщо ж замість АРВ, як згадувалось вище, було розроблено експертний висновок у форматі АРВ, виходячи з логіки Закону, оприлюдненню підлягатиме повідомлення, проект регуляторного акта та експертний висновок до нього.

Етап ІV: опрацювання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб

Строк, протягом якого фізичні та юридичні особи можуть подавати свої зауваження і пропозиції до проекту регуляторного акта, визначається розробником, проте не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту.

Усі зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта направляються на визначену розробником поштову чи електронну адресу, після чого підлягають обов’язковому розгляду розробником. За результатами такого розгляду розробник може: повністю чи частково врахувати одержані зауваження і пропозиції або мотивовано відхилити їх.

Етап V: реєстрація проекту рішення в секретаріаті місцевої ради

Згідно з статтею 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» – місцева рада приймає акти у формі рішень, проект регуляторного акта має бути оформлений як проект рішення згідно з вимогами регламенту ради. Після реєстрації відповідного проекту рішення в секретаріаті ради, сільський, селищний, міський голова або секретар ради надає доручення щодо розгляду проекту рішення постійним комісіям виходячи з їх функціональної спрямованості. Постійна комісія, що згідно з своєю функціональною спрямованістю визначена профільною з розгляду відповідного проекту рішення, є головною постійною комісією в розумінні статті 34 Закону, а визначена в дорученні постійна комісія з питань регуляторної політики – відповідальною постійною комісією в розумінні статті 31 Закону.

Етап VІ: забезпечення підготовки експертного висновку відповідальною постійною комісією та передача документів до Державної регуляторної служби України

Після реєстрації проект рішення розглядається відповідальною постійною комісії, яка згідно з Законом має забезпечити підготовку експертного щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. Порядок та строки підготовки зазначеного експертного висновку встановлюються регламентом відповідної ради.

Важливо відзначити, що даний експертний висновок не є тотожним експертному висновку, який готується на прохання депутата або постійної комісії замість АРВ (Етап ІІ). Експертний висновок на прохання депутата готується по формі АРВ, у той час як експертний висновок після реєстрації проекту рішення є абсолютно іншим документом, що готується за встановленою формою та в порядку, встановленому регламентом місцевої ради.

Після завершення підготовки експертного висновку відповідальна постійна комісія направляє експертний висновок, проект регуляторного акта та АРВ до Державної регуляторної служби України (далі – ДРСУ) для отримання пропозицій щодо вдосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики. У випадку, коли замість АРВ на прохання депутата готувався експертний висновок в форматі АРВ (Етап ІІ), ще один експертний висновок не готується, а до ДРСУ направляється експертний висновок у форматі АРВ та проект регуляторного акта.

В свою чергу, згідно з постановою КМУ від 23.09.2014 № 634 ДРСУ здійснює аналіз поданих документів на відповідність принципам державної регуляторної політики (стаття 4 Закону) та протягом 20 робочих днів готує власні зауваження і пропозиції, які в письмовому вигляді направляються до відповідальної постійної комісії.

Етап VІІ: підготовка відповідальною постійною комісією висновку про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону

Після отримання відповіді від ДРСУ відповідальна постійна комісія на підставі АРВ, експертного висновку щодо регуляторного впливу і пропозицій ДРСУ готує висновок про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону, а саме принципам державної регуляторної політики та порядку розробки АРВ. У разі, якщо замість АРВ готувався експертний висновок за формою АРВ, то висновок про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону готується лише на підставі експертного висновку за формою АРВ та пропозицій ДРСУ.

Етап VІІІ: розгляд проекту головною постійною комісією

Висновок відповідальної постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону разом з іншими документами направляється для вивчення до головної постійної комісії – комісії, що є профільною з розгляду даного проекту регуляторного акта виходячи з предмету його регулювання. У випадку, якщо відповідальна постійна комісія одночасно є головною постійною комісією з розгляду даного проекту рішення, відповідальна постійна комісія відразу направляє свій висновок про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону, оригінал проекту рішення та інші документи до управління правового забезпечення секретаріату ради.

Етап IX: розгляд проекту регуляторного акта управлінням правового забезпечення секретаріату ради та включення проекту до порядку денного пленарного засідання ради

Згідно з регламентом Ради органу місцевого самоврядування, який зазвичай передбачає норму, згідно якої після розгляду проекту рішення постійними комісіями відповідний проект направляється на опрацювання до управління правового забезпечення секретаріату ради, як і будь-який інший проект рішення ради, проект регуляторного акта має пройти усю передбачену регламентом процедуру попереднього розгляду до моменту його винесення на розгляд пленарного засідання ради.

Після завершення внутрішньої процедури попереднього розгляду проекту рішення постійними комісіями та управлінням правового забезпечення секретаріату проекту регуляторного акта включається сільським, селищним, міським головою до проекту порядку денного пленарного засідання ради, який затверджується депутатами на початку відповідного пленарного засідання.

Етап X: розгляд та голосування проекту рішення на пленарному засіданні ради, підписання рішення сільським, селищним, міським головою

Згідно з вимогами Закону під час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні ради голова відповідальної постійної комісії має доповісти щодо висновків постійної комісії щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а також повідомити присутнім про пропозиції ДРСУ та рішення постійної комісії щодо їх врахування. Після доповіді розробника, голови відповідальної постійної комісії та процедури обговорення проект рішення має набрати більшість голосів депутатів від загального складу ради для його прийняття.

Згідно з Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення ради підписуються сільським, селищним, міським головою, за яким залишається право зупинити відповідне рішення у п’ятиденний строк та внести його на повторний розгляд ради з зауваженнями.

Етап XІ: оприлюднення регуляторного акта

Частиною п’ятою статті 12 Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» встановлено, що регуляторні акти місцевої ради мають офіційно оприлюднюватись не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання в друкованих ЗМІ ради, а у разі їх відсутності – у інших визначених радою місцевих друкованих ЗМІ.

Цю публікацію підготовлено в рамках проекту “Реалізація регрантингової програми у Чернівцях, Червонограді і Житомирі”, що впроваджується ГО “Центр “Жіночі перспективи” у співпраці з Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні (EUACI). EUACI фінансується Європейським Союзом та співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії (DANIDA). Погляди, висновки та рекомендації належать авторам цієї публікації/цього відео і не обов’язково відображають думку EUACI, Європейського Союзу і DANIDA.